Mron Sales & Solutions är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001, därigenom säkerställs vår produktmässiga kvalitet och en stark miljöprofil.

ISO 9001 – handlar om sunt förnuft

Kvalitetsstandarden ISO 9001 handlar helt enkelt om att alla i företaget med hjälp av deras sunda förnuft tillämpar kvalitetsstandarden ISO 9001 som ett effektivt styrverktyg.

Detta innebär att chefer och medarbetare:

  • kontrollerar att företaget “gör det rätta”
    och inte bara “göra saker rätt”.
  • har ett starkt fokus på att förebygga fel,
    bland annat vid valet av leverantörer,
    kundleveranser och produktutveckling.
  • involverar sig i ständiga förbättringar.
  • kritiskt bedöma effektiviteten i nuvarande rutiner.

Detta system bidrar till att säkerställa kontinuiteten av företagets produkter eller tjänster.

ISO 14001 – miljö

Ett miljöledningssystem efter ISO 14001 omfattar att företaget formulerar en miljöpolicy och att man från den uppsättning av miljömål och åtgärder planerar att uppnå sina mål. En viktig grund för detta arbete är den miljöutredning av bolagets miljöprestanda som ger en bild av “var skon klämmer” och de villkor som är miljömässigt viktiga att arbeta med. En viktig punkt är ständig förbättring; miljöledningssystemet utvärderas kontinuerligt och företaget kan inte bara vila på sina lagrar i termer av vad du har åstadkommit miljömässigt utan måste ständigt hitta nya platser för att förbättra miljöprestanda.

Miljöledningssystemet hjälper företaget att skapa fokus på de betydande miljöaspekterna och är ett verktyg för att systematiskt skapa ständiga förbättringar. Detta kan t. ex. vara energisparande, avfallsminimering och effektivare planering och resursanvändning i produktion, etc. Det är typiskt i arbetet för ständiga förbättringar och genom ökat fokus på god verksamhetsstyrning att företag med miljöledningssystem kan uppnå miljö- och konkurrensfördelar. Det finns flera fördelar med ett certifierat miljöledningssystem. Bland annat får företaget ökat förtroende hos kunder och myndigheter samt att ett certifierat miljöledningssystem ger bolaget en positiv miljöprofil, vilket i många fall är en viktig konkurrensparameter .

Swedacs arbete syftar till att produkter och tjänster ska uppfylla krav på säkerhet och kvalitet. Swedac är nationellt ackrediteringsorgan, samordnar den svenska marknadskontrollen och har ansvar för reglerad mätteknik och ädelmetallkontroll.


Stäng