Försäljnings- & Leveransvillkor

Allmänna Försäljnings- & Leveransvillkor

Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor gäller för alla offerter, försäljningar och leveranser, såvida inte annat har skriftligen överenskommits. Vid brist på överensstämmelse med köparens allmänna handelsvillkor gäller säljarens försäljnings- och leveransvillkor.

Alla offerter ska bekräftas. Försäljningsavtalet gäller inte förrän säljaren skickar en orderbekräftelse eller fullgör leveransen.

Betalning ska vara säljaren tillhanda senast på förfallodagen enligt fakturans första sida. Om leveransen försenas på grund av förhållanden hos köparen (fordringshavarens vägran eller oförmåga att ta emot leverans), ska köparen ändå betala säljaren som om leveransen hade fullgjorts vid avtalad tid – såvida inte säljaren skriftligen meddelar köparen annat. Om betalning sker efter förfallodagen har säljaren rätt att debitera dröjsmålsränta för förfallet belopp från förfallodagen. Säljaren förbehåller sig rätten att debitera en fast påminnelseavgift om detta har meddelats i en föregående påminnelse. Köparen har inte rätt att rikta något motkrav mot säljaren, såvida inte säljaren skriftligen har godkänt detta, och köparen har inte rätt att innehålla någon del av inköpspriset på grund av någon typ av motkrav.

Enligt tvingande lagstiftning kvarstår äganderätten till varorna hos säljaren tills denne har erhållit hela försäljningssumman. Om varorna har sålts i syfte att arbeta in i eller blanda dem med andra produkter ingår de inte i återtaganderätten när detta har skett.

Samtliga priser gäller exklusive mervärdesskatt och andra avgifter. Om det inträffar en ökning av råvarupriser, överenskomna löner, arbetsgivaravgifter av något slag, varuskatter, tulltaxor, import-/exporttullar, växlingskursen för SEK eller andra förhållanden utanför säljarens kontroll under tiden mellan orderbekräftelsen och leveransen, förbehåller sig säljaren rätten att öka priserna i motsvarande grad. I samband med ramavtal är priset inte definitivt förrän säljaren har levererat den överenskomna leveransen. Säljarens kostnader för färdigställd produktdokumentation/produktunderlag etc. och ändringar av denna dokumentation ingår inte i säljarens priser. Dessa kostnader debiteras antingen direkt av säljarens underleverantör eller faktureras köparen enligt överenskommelse.

Produktinformation lämnas enligt den senaste information som har erhållits från säljarens leverantörer. Specifikationer av analysvärden, procentandelar eller produkters blandningsförhållanden ska anses vara typvärden eller genomsnittsvärden såvida inte annat anges. Säljaren kan inte garantera att de ursprungliga specifikationerna gäller om produkten är en del av den totala tillverkningssatsen, såvida inte köparen beställer en efterföljande analys, eller om varornas beskaffenhet har föranlett säljaren att lämna en efterföljande analys. Säljaren förbehåller sig rätten att ändra överenskomna specifikationer, om detta kan ske utan olägenhet för köparen.

Specialemballage används på köparens kostnad, såvida det inte särskilt anges att detta ingår i priset.

Leveranstiden anges enligt bästa bedömning. Såvida inte annat har särskilt överenskommits ska en leveransförsening på 5 dygn på grund av förhållanden hos säljaren på alla sätt anses som punktlig. Lördagar, söndagar och helgdagar ingår inte i beräkningen av de 5 dygnen. Om leveransen fördröjs på grund av att säljaren befinner sig i en situation som anges i punkt 12, ”Säljarens ansvar/Force Majeure”, försenas leveransen med den tid som hindren gäller. Båda parter ska emellertid ha rätt att utan ansvar frånträda avtalet om hindret har varat mer än en månad. Om avtalet avser successiva leveranser ska varje enskild leverans betraktas som en separat leverans. Köparen har därför inte rätt att annullera den återstående delen enligt det totala avtalet om en fördröjning eller brist på överensstämmelse uppkommer i samband med en delleverans. Om en delleverans försenas av orsaker som beskrivs i punkt 12, “Säljarens ansvar/Force majeure”, har säljaren rätt att skjuta upp leveranstiden för följande delleveranser med den tid som hindret har varat. I ovanstående fall ska säljaren, utan oskäligt dröjsmål, informera köparen om förekommande ändringar av leveranstiden. Om en leverans inte passerar säljarens lager kommer säljaren inte att utföra någon mottagningskontroll av sändningen.

Om säljaren köper in en produkt på köparens särskilda begäran ska köparen köpa alla särskilt inköpta produkter till det överenskomna priset. Köparen har inte rätt att returnera dessa produkter.

Om varor tillverkas enligt köparens specifikationer eller levereras i bulk (tank, lastbil etc.) förbehåller sig säljaren rätten att leverera den kontrakterade mängden +/- 10 %. Om köparens mottagningsanläggning inte kan hantera den beställda kvantiteten förbehåller sig säljaren rätten att vidarefakturera köparen alla kostnader som uppstår på grund av att den återstående kvantiteten returneras till säljarens lager. Säljaren förbehåller sig rätten att fakturera hela den beställda kvantiteten samt utfärda en kreditfaktura för den mängd som inte kunnat levereras, med avdrag för uppstående kostnader.

Vid leverans ska köparen utföra en omedelbar undersökning av leveransen med den försiktighet och omsorg som kännetecknar en förståndig affärsman samt, utan oskäligt dröjsmål, skriftligen informera säljaren om synliga brister på överensstämmelse. Köparen förlorar rätten att hänvisa till brist på överensstämmelse om denne inte informerar säljaren samt därvid närmare beskriver bristen på överensstämmelse inom skälig tid efter att bristen har upptäckts eller borde ha upptäckts. Om bristen på överensstämmelse har uppstått under transport och fastställs omedelbart vid leveransen, ska köparen informera det aktuella transportföretaget och se till att chauffören antecknar och undertecknar förekommande synliga brister på överensstämmelse på fraktsedeln. Om säljaren har informerats om brist i överenskommelse inom skälig tid, har säljaren rätt att därefter leverera saknad kvantitet eller, om det rör sig om kvalitetsbrist eller felleverans, byta ut produkten. Köparen förlorar rätten att hänvisa till brist på överensstämmelse om denne inte i meddelande till säljaren beskriver bristen på överensstämmelse inom 6 månader från leveransdatum.

Om det uppstår en brist på överensstämmelse, en skada på grund av en defekt produkt och förseningar är säljaren bara ansvarig om det kan fastställas att defekten, skadan eller förseningen beror på fel eller förbiseende hos säljaren och – frånsett personskada – endast om bristen på överensstämmelse kan tillskrivas grovt förbiseende av säljaren. Skadeståndsanspråk gentemot säljaren kan inte överstiga det fakturerade beloppet för de aktuella produkterna. Säljaren är inte skyldig att leverera eller betala skadestånd till köparen om leveransen hindras eller görs orealistiskt svår eller dyr på grund av oförutsedda hinder som uppstår efter att kontraktet har undertecknats, mobilisering, krig, blockad, uppror, konflikter på arbetsmarknaden, energikris, sammanbrott, brand, epidemier, regeringsingripande inklusive vägran att utfärda export- och importlicenser samt införande av deponeringssystem och defekter i eller försening av leveranser från underleverantörer på grund av något förhållande som anges i denna punkt. Säljaren ska, utan oskäligt dröjsmål, informera köparen om förekomst av förhållande som beskrivs i denna punkt. Säljaren ansvarar inte för köparens eventuella felaktiga förvaring av produkten, köparens eventuella felaktiga hantering av produkten eller brister i att hantera produkten enligt anvisningarna, eller konsekvenserna av att köparen använder produkterna i tester eller i andra sammanhang.

Sålda produkter får bara returneras efter föregående skriftlig överenskommelse och ska skickas tillbaka till säljaren i obruten originalförpackning på köparens kostnad och risk. Om returen medför leverans- eller andra kostnader för säljaren har denne rätt till ersättning från köparen och att avräkna dessa kostnader från köparens eventuella krav gentemot säljaren. När varorna har behandlats, eller om varorna har bytts ut, ska köparen hämta den behandlade eller utbytta leveransen hos säljarens lager på egen risk.

Produktansvaret gäller enligt gällande svensk lagstiftning. Säljaren är enligt tvingande lagstiftning inte ansvarig för inköps- och bortforslingskostnader, driftavbrott, förlust av vinst eller andra indirekta kostnader.

Säljaren har rätt att överföra alla rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal till en tredje part.

Svensk domstol: Göteborgs Tingsrätt


Stäng