Myynti- ja toimitusehdot

Yleiset myynti- ja toimitusehdot

Nämä yleiset myynti- ja toimitusehdot koskevat kaikkia tarjouksia, myyntiä ja toimituksia, ellei toisin ole kirjallisesti sovittu. Mikäli ostajan yleisiä ehtoja ei noudateta, sovelletaan myyjän myynti- ja toimitusehtoja.

Kaikki tarjoukset on vahvistettava. Myyntisopimus ei ole voimassa ennen kuin myyjä lähettää tilausvahvistuksen tai on suorittanut toimituksen.

Maksun tulee olla perillä myyjälle viimeistään laskun ensimmäisen sivun mukaisena eräpäivänä. Jos toimitus viivästyy ostajasta johtuvista syistä (velkojan kieltäytyminen tai kyvyttömyys vastaanottaa toimitusta), ostajan on silti maksettava myyjälle ikään kuin toimitus olisi suoritettu sovittuun aikaan – ellei myyjä ilmoita ostajalle kirjallisesti. Mikäli maksu suoritetaan eräpäivän jälkeen, myyjällä on oikeus periä viivästyskorkoa eräpäivästä lukien. Myyjä pidättää oikeuden veloittaa kiinteän muistutusmaksun, jos tästä on ilmoitettu aikaisemmassa muistutuksessa. Ostajalla ei ole oikeutta esittää vastakannetta myyjää vastaan, ellei myyjä ole kirjallisesti hyväksynyt tätä, eikä ostajalla ole oikeutta pidätellä mitään osaa kauppahinnasta minkään tyyppisen vastakanteen vuoksi.

Pakollisen lainsäädännön mukaan tavaran omistusoikeus säilyy myyjällä, kunnes hän on saanut koko kauppahinnan. Jos tavarat on myyty työstämistä tai sekoittamista varten muihin tuotteisiin, ne eivät kuulu palautusoikeuteen tämän tapahtuessa.

Kaikki hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa ja muita maksuja. Jos raaka-ainehintojen, sovittujen palkkojen, kaikenlaisten työnantajan maksujen, valmisteverojen, tullien, tuonti-/vientimaksujen, Ruotsin kruunun vaihtokurssin tai muiden myyjästä riippumattomien olosuhteiden nousun tapahtuu tilausvahvistuksen ja toimituksen välillä, Myyjä pidättää oikeuden korottaa hintoja vastaavasti. Puitesopimusten yhteydessä hinta ei ole lopullinen ennen kuin myyjä on toimittanut sovitun toimituksen. Myyjän kulut valmiista tuotedokumentaatiosta/tuotedokumentaatiosta jne. ja tähän dokumentaatioon tehdyt muutokset eivät sisälly myyjän hintoihin. Nämä kulut veloitetaan joko suoraan myyjän alihankkijan toimesta tai ne laskutetaan ostajalta sopimuksen mukaan.

Tuotetiedot toimitetaan viimeisimpien myyjän toimittajilta saatujen tietojen mukaan. Tuotteiden analyysiarvot, prosenttiosuudet tai sekoitussuhteet katsotaan tyyppiarvoiksi tai keskiarvoiksi, ellei toisin mainita. Myyjä ei voi taata alkuperäisten eritelmien pätevyyttä, jos tuote on osa koko tuotantoerää, ellei ostaja tilaa jälkianalyysiä tai jos tavaran luonne on saanut myyjän toimittamaan jälkianalyysin. Myyjä pidättää oikeuden muuttaa sovittuja eritelmiä, mikäli tämä voidaan tehdä ilman ostajalle aiheutuvaa haittaa.

Erikoispakkauksia käytetään ostajan kustannuksella, ellei ole erikseen mainittu, että se sisältyy hintaan.

Toimitusaika ilmoitetaan parhaan arvion mukaan. Ellei toisin ole erikseen sovittu, myyjän ehdoista johtuva 5 päivän toimitusviive katsotaan kaikilta osin täsmälliseksi. Lauantaita, sunnuntaita ja yleisiä vapaapäiviä ei oteta huomioon 5 päivän laskennassa. Jos toimitus viivästyy, koska myyjä on kohdassa 12 ”Myyjän vastuu / ylivoimainen este” määritellyssä tilanteessa, toimitus viivästyy esteiden esiintymisajankohdan. Molemmilla osapuolilla on kuitenkin oikeus irtisanoa sopimus ilman vastuuta, jos este on kestänyt yli kuukauden. Jos sopimus koskee peräkkäisiä toimituksia, jokainen yksittäinen toimitus katsotaan erilliseksi toimitukseksi. Ostajalla ei siis ole oikeutta peruuttaa loppuosaa kokonaissopimuksen mukaisesti, jos osatoimituksen yhteydessä ilmenee viivästys tai virhe. Mikäli osatoimitus viivästyy kohdassa 12 ”Myyjän vastuu / Ylivoimainen este” kuvatuista syistä, myyjällä on oikeus lykätä seuraavien osatoimitusten toimitusaikaa siihen asti, kun este on kestänyt. Edellä mainitussa tapauksessa myyjän tulee ilman kohtuutonta viivytystä ilmoittaa ostajalle toimitusajan muutoksista. Jos lähetys ei kulje myyjän varaston läpi, myyjä ei suorita lähetyksen kuittitarkastusta.

Mikäli myyjä ostaa tuotteen ostajan erityisestä pyynnöstä, ostajan tulee ostaa kaikki erikoisostetut tuotteet sovittuun hintaan. Ostajalla ei ole oikeutta palauttaa näitä tuotteita.

Mikäli tavarat valmistetaan ostajan ohjeiden mukaan tai toimitetaan irtotavarana (säiliö, kuorma-auto jne.), myyjä pidättää oikeuden toimittaa sovitun määrän +/- 10 %. Mikäli ostajan vastaanottolaitos ei pysty käsittelemään tilattua määrää, myyjä varaa oikeuden laskuttaa ostajalta uudelleen mahdolliset kulut, jotka aiheutuvat jäljellä olevan määrän palauttamisesta myyjän varastoon. Myyjä varaa oikeuden laskuttaa koko tilatun määrän ja antaa hyvityslaskun määrästä, jota ei voitu toimittaa, vähennettynä aiheutuneilla kuluilla.

Ostajan on toimituksen yhteydessä suoritettava toimituksen välitön tarkastus järkevälle liikemiehelle ominaista varovaisuutta ja huolellisuutta noudattaen ja ilman kohtuutonta viivytystä ilmoitettava myyjälle kirjallisesti näkyvistä virheistä. Ostaja menettää oikeuden vedota virheeseen, jos hän ei ilmoita virheestä myyjälle ja siten kuvailee virhettä tarkemmin kohtuullisessa ajassa siitä, kun virhe on havaittu tai se olisi pitänyt havaita. Jos virhe on tapahtunut kuljetuksen aikana ja se todetaan välittömästi toimituksen yhteydessä, ostajan tulee ilmoittaa asiasta asianomaiselle kuljetusyritykselle ja varmistaa, että kuljettaja merkitsee ja allekirjoittaa rahtikirjaan näkyvän virheen. Jos myyjälle on kohtuullisessa ajassa ilmoitettu sopimuksen virheestä, myyjällä on oikeus toimittaa puuttuva määrä jälkikäteen tai laatuvirheen tai virheellisen toimituksen ilmetessä korvata tuote. Ostaja menettää oikeuden vedota virheeseen, jos hän ei kuvaile virhettä myyjälle 6 kuukauden kuluessa toimituspäivästä.

Jos kyseessä on virhe, viallisesta tuotteesta johtuva vahinko ja viivästykset, myyjä vastaa vain, jos voidaan todeta, että virhe, vahinko tai viivästys johtuu myyjän tuottamuksesta tai huolimattomuudesta ja – paitsi henkilövahinko – vain, jos virheen voidaan katsoa johtuvan myyjän törkeästä huolimattomuudesta. Myyjälle esitetyt vahingonkorvausvaatimukset eivät voi ylittää kyseisten tuotteiden laskutettua määrää. Myyjä ei ole velvollinen toimittamaan tai maksamaan ostajalle vahingonkorvausta, jos toimitus estyy tai tulee epärealistisen vaikeaksi tai kalliiksi sopimuksen allekirjoittamisen jälkeen syntyneiden ennakoimattomien esteiden, mobilisaation, sodan, saarron, kapinoiden, työmarkkinoiden konfliktien vuoksi. , energiakriisi, romahdus, tulipalo , epidemiat, valtion väliintulo, mukaan lukien vienti- ja tuontilupien myöntämättä jättäminen sekä panttijärjestelmien käyttöönotto ja alihankkijoiden toimitusvirheet tai viivästykset, jotka johtuvat mistä tahansa tässä kohdassa mainituista olosuhteista. Myyjän tulee ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa ostajalle tässä kohdassa kuvatun suhteen olemassaolosta. Myyjä ei vastaa ostajan tuotteen mahdollisesta virheellisestä varastoinnista, ostajan tuotteen virheellisestä käsittelystä tai virheistä tuotteen ohjeiden mukaisessa käsittelyssä tai seurauksista, joita ostaja käyttää tuotteita testeissä tai muissa yhteyksissä.

Myydyt tuotteet voidaan palauttaa vain etukäteen sovittuaan kirjallisesti ja ne tulee lähettää takaisin myyjälle avaamattomassa alkuperäispakkauksessa ostajan kustannuksella ja riskillä. Jos palautuksesta aiheutuu myyjälle toimitus- tai muita kuluja, hänellä on oikeus saada ostajalta korvaus ja vähentää nämä kulut ostajan mahdollisista vaatimuksista myyjää kohtaan. Kun tavara on käsitelty tai jos tavara on vaihdettu, ostajan tulee noutaa käsitelty tai vaihdettu lähetys myyjän varastosta omalla vastuullaan.

Tuotevastuu on voimassa Ruotsin lainsäädännön mukaisesti. Pakollisen lainsäädännön mukaan myyjä ei vastaa osto- ja muuttokuluista, liiketoiminnan keskeytymisestä, voiton menetyksestä tai muista välillisistä kustannuksista.

Myyjällä on oikeus siirtää kaikki tämän sopimuksen mukaiset oikeudet ja velvollisuudet kolmannelle osapuolelle.

Ruotsalainen tuomioistuin: Göteborgs Tingsrätt (Göteborgin käräjäoikeus).


Kiinni